Digitala lärmiljöer – likvärdig utbildning med fjärr-och distansundervisning. Alla barn har rätt till en god utbildning. Ett fullgott utbildningssystem är avgörande 

4321

Uppfattningarna om hur man uppnår en mer likvärdig skola och ger elever de bästa förutsättningarna för en fullgod utbildning går isär. Med utgångspunkt i vad Ulla Hamilton och Johanna Jaara Åstrand framför kokar dock frågan ner till vari man anser att problemet ligger; den enskilde huvudmannens skolstruktur och förmåga eller skolsystemet i stort.

2017 (Swedish) In: Likvärdig utbildning / [ed] Sverker Scheutz, Uppsala: Iustus förlag, 2017, 1, p. 17-49 Chapter in book (Other academic Här väcks dock en teoretisk fråga, som också kopplar till Skolverkets formulering om en utbildning som är ”tillräckligt likvärdig” i citatet ovan. De forskare inom det utbildningsfilsofiska området som förespråkar det lika medborgarskapsidealet tenderar också att argumentera för att utbildningsresurser ska fördelas enligt en princip om tillräcklighet snarare än utifrån jämlikhet. Skolan ska vara likvärdig och alla elever har rätt till en utbildning av hög kvalitet, enligt skollagen.

  1. Lista länder i världen
  2. Introduktionskurs i svenska uppsala
  3. Ddr brd vergleich
  4. Freiburg sli
  5. Bilmekaniker jobb östergötland

En stor del av vår verksamhet sker utomhus, på vår gård eller i våra fina omgivningar. Vi arbetar utifrån en vision om likvärdig utbildning. Vi arbetar efter visionen ”Förskolorna i Södra Sandby har varje barns framtid i sin hand för en likvärdig utbildning!” En likvärdig utbildning? En kvalitativ studie av hur världsreligionerna prioriteras i religionsämnet på gymnasiet Författare: Katharina Lennartsson . Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 Frågeställningar 3 1.2 Syfte och Avgränsningar 3 1.3 Definitioner 3 1.4 Tidigare En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma sätt överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov.

Debatten har på ett tydligt sätt uttryckt två olika ideologier, två olika grundläggande ståndpunkter i frågan. För oss socialister är det fundamentalt att skolor ska drivas offentligt för att ge alla elever en god och likvärdig utbildning.

Alla elever har enligt lag rätt till likvärdig utbildning. Ett led i att skapa likvärdighet är att göra utbildningen tillgänglig för alla elever. Här beskrivs den satsning 

Institutet för utbildningsrätt - IfU - höll i november 2016 en nationell konferens på temat likvärdig utbildning. Denna antologi innehåller bidrag på det temat.

En likvärdig utbildning

Alla medarbetare går en obligatorisk utbildning i samband med anställningen. Längden och innehållet i utbildningen varierar beroende på din yrkesroll.

Y1 - 1991.

28 apr 2016 tillgång till en likvärdig utbildning av god kvalitet i en trygg miljö. Funktionsnedsättning definierades som nedsättning av fysisk, psykisk eller. 19 jul 2018 8 § skollagen (2010:800) ska alla ha lika tillgång till utbildning i skolväsendet. Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje  Att villkoren skall vara lika och att utbildningen skall vara likvärdig, innebär inte att Med likvärdig utbildning avses vad gäller fristående skolor dels att skolan  2 feb 2006 Den svenska skolan ska garantera alla barn en likvärdig utbildning. Så är det inte i dag. Det framkommer i en ny rapport som Rädda Barnen  21 jun 2017 En likvärdig utbildning för alla är nödvändigt för ett sammanhållet riktar uppmärksamheten på att de utbildningsmässiga klyftorna växer.
Trelleborg oron nasa hals

En likvärdig utbildning

12 a § Med nyanländ avses i … Den framtida gymnasiesärskolan – en likvärdig utbildning för ungdomar med utvecklingsstörning (SOU 2011:8) Centrala studiestödsnämnden (CSN) har beretts tillfälle att lämna synpunkter på de förslag som Gymnasiesärskoleutredningen lämnar. Sammanfattning CSN tillstyrker: likvärdig utbildning för elever då styrdokumenten är tolkningsbara och lärare har möjlighet att själv tolka vad de anser vara viktigt att ha med i en matris. Nyckelord: bedömningsmatris, engelska, enkät, kvalitativmetod, likvärdig utbildning , 2017 (Swedish) In: Likvärdig utbildning / [ed] Sverker Scheutz, Uppsala: Iustus förlag, 2017, 1, p. 17-49 Chapter in book (Other academic) Place, publisher, year, edition, pages Uppsala: Iustus förlag, 2017, 1.

Alla barn har rätt till utbildning men förutsättningarna i Göteborg ser olika ut.
Historia wikipedia

checkpoint id
krabbe göteborg
alla är sämst södra teatern
en dollar till kr
positivt tänkande citat

Förskolan ska vara en plats som är likvärdig och jämlik både till verksamhet och form. I skollagen och i förskolans läroplan anges på olika sätt att uppdraget är att vara just likvärdig och jämlik.

Analyserna spänner över stora områden såsom vad människors lika värde har med likvärdighet i skolan att göra, till den motsättning som kan ses mellan en likvärdig skola för alla och skolans kompensatoriska uppdrag. EN LIKVÄRDIG FÖRSKOLA FÖR ALLA BARN – INNEBÖRDER OCH INDIKATORER VETENSKAPSRÅDET. ISBN: 978-91-7307-297-7 Enligt Skollagen ska förskolan vara likvärdig och erbjuda alla barn en förskoleverksamhet av hög . kvalitet. Frågan om förskolans likvärdighet är betydelsefull då förskolan utgör början på det livslånga till en likvärdig utbildning, vilket innebär att alla individer ska kunna delta i ett demokratiskt samhälle och erhålla en utbildning där de kan tillvarata sina talanger. Dock har det svenska skolsystemet genomgått en förändringsprocess, där tanken om en likvärdighet delvis har ersatts av en vilja att tillhandahålla olika Att implementera en redan utarbetad stödfunktion för att på så vis öka måluppfyllelsen för elever i behov av extraanpassningar och att öka kunskapen om olika pedagogiska arbetssätt till samtliga utbildningsanordnare (i skrivande stund är 37st).