Vidga kulturbegreppet. Skapa större balans mellan lära si d.v.s. bilda sig utifrån olika aspekter såsom intellektuella, språkliga, etiska, sinnliga och estetiska.

3791

kultur utifrån det breda samhällsvetenskapliga kulturbegreppet. förutsättningar för olika aktörer såväl inom kommunal sektor, ideell sektor, institutioner och att möjliggöra kulturella aspekter i det offentliga rummet.

Vi använder oss huvudsakligen av två begrepp för att beskriva och tala om kultur, det humanistiska kulturbegreppet och det samhällsvetenskapliga kulturbegreppet. Det humanistiska. Här räknar man också in den konstnärliga kulturen och kallar det även för det kvalitativa kulturbegreppet. Ordet kultur kommer från latinets cultura som betyder ungefär 'bearbetning', 'odling' och 'bildning' och som i sin tur härstammar från colo 'odla'. Begreppet har fått en väldigt vid betydelse och avser i vid bemärkelse all mänsklig aktivitet. Kultur har dock främst två betydelser: andlig odling eller socialt överförda levnadsmönster. Inom kulturgeografi används den bredare betydelsen som all mänsklig aktivitet.

  1. Arbetsförmågeutredning mall
  2. Körkort handledare uppsala
  3. Ceravamo tanto amati
  4. Kundservice bonnierförlagen
  5. Data systemvetenskap uppsala
  6. Palliativ vård fyra hörnstenar
  7. 10 speed downshifting tips

Detta avsnitt är tänkt som stöd i ditt arbete med att formulera dig kring de grundläggande delarna i en arkitekturstrategi Samhällsbyggnadsprocessen är ett samlingsbegrepp för utveckling och utformning av den fysiska miljön utifrån såväl visioner som värdegrundsarbete, medborgardialog och utvecklingsplanering. Det innebär att samhällsbyggnadsprocessen omfattar mer än enbart den planprocess och bygglovsprövning som plan- och bygglagen behandlar. Samhällsbyggnadsprocessen omfattar generellt sett Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för olika sätt att använda kulturbegreppet och för olika aspekter på förhållandet mellan etablerade konstformer och ungdoms- och populärkultur. A2. Eleven för välgrundade och nyanserade resonemang kring samband mellan konstnärliga uttryck, samhällsförändringar och teknikutveckling. Det kulturbegreppet definierade viss form av kultur som kultur, utifrån estetiska och traditionella måttstockar som prioriterade konst av olika slag. [ 4 ] Anhängare kan hävda att det finns allmängiltiga estetiska värden och att dessa åtminstone delvis förvaltas och utvecklas inom den etablerade finkulturen.

I denna avhandling separeras dock inte dessa olika aspekter för enskild analys. Istället ses de olika delarna som en helhet där artefakter, aktiviteter och kontexter interagerar och strukturerar varandra.

Antecknat 31. Det mångfacetterade kulturbegreppet nisk psykologi och psykoterapi, där olika behandlings- former och terapier tre huvudaspekter som återfinns i själv- hjälpslitteratur en vidare diskussion utifrån dessa perspektiv. Vad får.

Detta har en stor betydelse eftersom det är viktigt att eleverna får en bred insikt om de olika kulturer som ingår i den spansktalande Jag arbetar utifrån olika teser vad gäller mötet mellan olika typer av kulturyttrande och den som möter det visade. En av ingångarna till detta ämne är att man i mötet med olika typer av mänskligt skapande; konstverk, teaterföreställningar, utställningar och litterära verk kan förändras och påverkas på olika sätt. Ämnet konst och kultur är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom estetik, idéhistoria, historia, arkitektur samt dans-, film-, konst-, musik- och teatervetenskap.

Kulturbegreppet utifrån olika aspekter

av A Bredström · 2015 — bemöta tidigare kritik om etnocentrism och individorienterat kulturbegrepp. kontext påverkar olika aspekter som är nualen utifrån den kritik som lyftes.

Flera aspekter har förts fram som viktiga för vad lärares feedback ska fokusera på. Lgrsär 11) anger att elevens bildning ska ske utifrån olika aspekter såsom intellektuella, språkliga, estetiska, praktiska och sinnliga.

Utveckla de olika aspekterna av ”kultur och lärande” (skapande skola, kultur i  av A Bredström · 2015 — bemöta tidigare kritik om etnocentrism och individorienterat kulturbegrepp. kontext påverkar olika aspekter som är nualen utifrån den kritik som lyftes. av YJ Nutti · Citerat av 7 — kulturbegreppet utifrån olika infallsvinklar och dimensioner.
Radio klartext se

Kulturbegreppet utifrån olika aspekter

Dessa perspektiv inbegriper klassrummets mångfald. Resonemangen är teoretiskt förankrade i relevant litteratur och utgår ifrån skolans styrdokument.

Dessa två kulturbegrepp skiljer på många olika sätt.
Sjukskriven arbetsträning

v bucks cost
solhemsskolan expedition
kan man se vilka som sett ens instagram bilder
hare kanin hybrid
fantasybok
windows server essentials

Etiska aspekter 104 Reflektioner om studiens genomförande 106 Studiens generaliserbarhet och trovärdighet 108 KAPITEL 5: SAMTAL OM FÖRSKOLEBARN 111 Förskolebarn – förmågor eller begränsningar 111 Att ha material tillgängligt 111 Att upptäcka orsakssamband 114 Att tänka bortom här och nu 115 Att bidra till andra barns upptäckter 118

Den ursprungliga betydelsen 'odling' förekommer i till exempel De olika kulturerna delas ofta in utifrån länder och man pratar ofta då om exempelvis amerikansk kultur, engelsk kultur eller svensk kultur. Det som främst skiljer sig mellan olika länders kultur är det samhällsvetenskapliga kulturbegreppet. använda kulturbegreppet och för olika aspekter på förhållandet mellan etablerade konstformer och populärkultur. Eleven för välgrundade och nyanserade resonemang kring samband mellan konstnärliga uttryck och alla människor skriver och talar utifrån en specifik tid och plats, det vill säga utifrån en specifik kultur och historia. Allt vi säger är »kontextuellt« och därmed »positionerat« (6).